უცხ.დ.V.22.

მოსწავლე აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში.

ინდიკატორები

  • ხალისით ავსებს თვითშეფასების სქემებს;
  • ინტერესდება შეფასების შედეგებით;
  • ხალისით მონაწილეობს აქტივობებში;
  • მიუთითებს ზოგიერთი ნაკლის გამოსწორების შესაძლო გზებს (მაგ., როგორ მოიქცეს, რომ ახალი სიტყვები დაამახსოვრდეს) და ცდილობს მათ გამოსწორებას;
  • ხვდება და აღნიშნავს საკუთარ თუ სხვის შეცდომას.

რესურსები