უცხ.დ.V.21.

მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

ინდიკატორები

  • იწერს დავალებებს;
  • უვლის და აწესრიგებს სასწავლო ნივთებს;
  • ატარებს საჭირო ნივთებს;
  • სამუშაოს ყოფს ეტაპებად და გეგმავს, როგორი თანამიმდევრობით შეასრულოს იგი;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

რესურსები