უცხ.დ.V.19.

მოსწავლე იჩენს ინტერესს კულტურული განსხვავებების მიმართ.

ინდიკატორები

  • ავლებს პარალელებს უცხო და მშობლიურ კულტურულ და სოციოკულტურულ კონტექსტებს შორის და პოულობს მსგავსება-განსხვავებებს (მაგ., ლეგენდა, კერძები, სასკოლო კალენდარი, სუვენირები, ვალუტა და სხვა);
  • გამოთქვამს საკუთარ მოსაზრებებს, დამოკიდებულებებს;
  • მოიძიებს დამატებით ცნობებს;
  • პოულობს ნასწავლი ანდაზის ანალოგიურს მშობლიურ ენაში და ადარებს გამოხატვის ფორმებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები