უცხ.დ.V.18.

მოსწავლეს შეუძლია საკომპენსაციო საშუალებების გამოყენება

ინდიკატორები

  • სიტყვის დავიწყების/არცოდნის შემთხვევაში იყენებს საკომპენსაციო საშუალებებს (მაგ., მიმიკა, ჟესტიკულაციას, პერიფრაზირება /აღწერს ნაგულისხმევ საგანს, ან მიუთითებს რაში გამოიყენება/ და სხვა);
  • ხვდება და ასწორებს საკუთარ/სხვის შეცდომებს;
  • ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისგან.

რესურსები