უცხ.დ.V.17.

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ელემენტარული ენობრივი უნარ-ჩვევები და შეუძლია მათი გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ინტერაქციისას შეარჩევს საკომუნიკაციო სიტუაციის შესატყვის მიმართვის ფორმებს, გამოთქმებს, კლიშეებს, ენობრივ კონსტრუქციებს;
  • მართებულად იყენებს მეტყველების თავაზიან და ფამილარულ ფორმულებს;
  • სათანადოდ იყენებს სხვადასხვა შინაარსის (თხრობით, კითხვით, ძახილის) მქონე წინადადებებს;
  • იცავს შესაბამის ინტონაციას სხვადასხვა მოდალობის წინადადებების წარმოთქმის დროს;
  • იყენებს ადგილმდებარეობის გამომხატველ მარტივ ენობრივ საშუალებებს;
  • იცავს ელემენტარულ სინტაქსურ მიმართებებს წინადადებების წევრებს შორის (ზმნის სათანადო პირსა და რიცხვს);
  • სათანადოდ იყენებს ნასწავლ ლექსიკურ ერთეულებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები