უცხ.დ.V.16.

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად მეტყველება.

ინდიკატორები

  • აღწერს გარემოს (ოთახს, ქუჩას, სურათს);
  • ჰყვება ამბავს ილუსტრაციებზე დაყრდნობით;
  • ჰყვება ნანახ, თავს გადამხდარ პატარა ამბავს;
  • საუბრობს მისთვის ნაცნობ თემებზე (მაგ., ოჯახში, ნათესავების/ მეგობრების შესახებ, თავისუფალ დროს და სხვა).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები