უცხ.დ.V.15.

მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

ინდიკატორები

  • სვამს/პასუხობს კითხვებს კონკრეტულ საკლასო სიტუაციასთან დაკავშირებით;
  • სვამს /პასუხობს მარტივ კითხვებს მისთვის ნაცნობი თემების გარშემო (მაგ., არდადადეგები, საცხოვრებელი ადგილი, მეგობრები და სხვა);
  • პასუხობს ნასწავლი ტექსტის შინაარსის გარშემო დასმულ მარტივ კითხვებს;
  • კითხულობს და ასახელებს მიზეზს (მაგ., რატომ ...? - იმიტომ, რომ...);
  • მონაწილეობს სიმულაციურ სიტუაციაში (მაგ., ინტერვიუს ჩამორთმევა, მაღაზიაში, შეხვედრა ზოოპარკში/ თანატოლთან/უფროსთან/კონკურსანტებთან).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები