უცხ.დ.V.14.

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მეტყველებისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

ინდიკატორები

  • გარკვევით წარმოთქვამს ნაცნობ სიტყვებს, ფრაზებს, ენის გასატეხებს;
  • ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს, ასრულებს სიმღერებს;
  • ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებსა და სცენებს;
  • ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციასა და რიტმს.

რესურსები