უცხ.დ.V.11.

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტის შექმნა.

ინდიკატორები

  • მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით;
  • ასრულებს ამბავს, ან ცვლის მოცემულ დასასრულს საკუთარი წარმოსახვით, ილუსტრაციაზე დაყრდნობით და სხვა;
  • ადგენს წარწერებს ილუსტრაციებისთვის;
  • ქმნის მარტივ კომიქსს, რომლითაც გადმოსცემს მომხდარ, ან გამოგონილ ამბავს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები