უცხ.დ.V.10.

მოსწავლეს შეუძლია ღია ბარათის, პირადი (ელექტრონული) წერილის მარტივი ენით დაწერა.

ინდიკატორები

  • იცავს კორესპონდენციის ფორმალურ მხარეს;
  • ადრესატის ვინაობის გათვალისწინებით შეარჩევს მიმართვისა და მისალმება-დამშვიდობების სათანადო ფორმულებს;
  • აღწერს ადამიანებს, საგნებს;
  • გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას;
  • სასურველი ინფორმაციის მოსაპოვებლად სვამს შეკითხვებს (მაგ., როგორი ამინდია? რომელ საათზე იძინებ?).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები