უცხ.დ.V.1.

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მცირე ზომის დიალოგის გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს სასაუბრო თემას, კონტექსტს (მაგ., დაბადების დღე, ახალი წელი, მაღაზიაში, ზოოპარკში);
  • ამოკრეს დიალოგიდან კონკრეტულ დეტალებს (მაგ., ვინ, სად, რამდენი, როდის, როგორი და სხვა);
  • ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს და მათ ემოციებს, დამოკიდებულებებს (მაგ., რისი ეშინია/არ ეშინია; რა აინტერესებთ/არ აინტერესებთ; რა მოსწონთ/არ მოსწონთ და სხვა);
  • განარჩევს თანამოსაუბრეთა მიერ ინტონაციით გამოხატული ნათქვამის მოდალობას (თხოვნა, მოთხოვნა, შეკითხვა, ბრძანება);
  • განარჩევს თავაზიან და ფამილარულ ფორმულებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები