უცხ.დ.IV.8.

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტების შედგენა.

ინდიკატორები

  • მოცემულ ყალიბს ავსებს განსხვავებული შინაარსით;
  • მოდელის მიხედვით წერს ღია ბარათს;
  • ამატებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;
  • ავსებს გაკვეთილების ცხრილს, დღის განრიგს.

რესურსები