უცხ.დ.IV.5.

მოსწავლეს შეუძლია ილუსტრირებული ტექსტების გაგება და მათში ინფორმაციის მოძიება.

ინდიკატორები

  • ნაცნობ სიტყვებსა და ილუსტრაციებზე დაყრდნობით ამოიცნობს ორ-სამწინადადებიანი ტექსტის შინაარსს;
  • მოსმენისას დამუშავებულ ტექსტში მოიძიებს კონკრეტულ სიტყვებს (მაგ., პერსონაჟთა სახელებს, ერთი სემანტიკური ველის სიტყვებს), რეპლიკებს;
  • ტექსტში პოულობს ილუსტრაციის შესაბამის მონაკვეთს;
  • ტექსტში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ასრულებს კონკრეტულ ქმედებას (მაგ. ავსებს ცხრილს/სქემას, ასრულებს ნახატს, პოულობს შესაბამის ილუსტრაციას და სხვა).
  • ტექსტში მოიძიებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., სად, როგორი, ვინ, ვისი)

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები