უცხ.დ.IV.21.

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა ხერხის გამოყენება ლექსიკური მასალის ასათვისებლად.

ინდიკატორები

  • იყენებს დამახსოვრების სხვადასხვა ხერხს (მაგ., ხმამაღლა გამეორებას; რამდენჯერმე წაკითხვა ან დაწერას; ასოცირება ნახატთან, მოძრაობასთან, რაიმე სიტუაციასთან);
  • ლექსიკურ მასალას ახარისხებს სამი კრიტერიუმის მიხედვით: კარგად ვიცი, ცუდად ვიცი და არ ვიცი;
  • იმეორებს განვლილ ლექსიკურ მასალას.

რესურსები