უცხ.დ.IV.2.

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი მცირე ზომის ილუსტრირებული დიალოგის გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს სასაუბრო თემას, კონტექსტს (მაგ., ეზოში, სუფრასთან, მაღაზიაში, კლასში);
  • ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;
  • ამოკრებს დიალოგიდან კონკრეტულ დეტალებს (ვინ, სად, რამდენი, როდის, როგორი და სხვა);
  • განარჩევს ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს;
  • განარჩევს თავაზიან და ფამილარულ ფორმულებს.

რესურსები