უცხ.დ.IV.18.

მოსწავლე აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში.

ინდიკატორები

  • ინტერესდება შეფასების შედეგებით, ავსებს თვითშეფასების სქემებს;
  • ხალისით მონაწილეობს აქტივობებში;
  • მიუთითებს ზოგიერთი ნაკლის გამოსწორების შესაძლო გზებს (მაგ., როგორ მოიქცეს, რომ ახალი სიტყვები დაამახსოვრდეს) და ცდილობს მათ გამოსწორებას;
  • ხვდება და აღნიშნავს საკუთარ და სხვის შეცდომას;
  • სამუშაოს ჰყოფს ეტაპებად და გეგმავს, როგორი თანამიმდევრობით შეასრულოს იგი.

რესურსები