უცხ.დ.IV.17.

მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

ინდიკატორები

  • იწერს დავალებებს;
  • უვლის და აწესრიგებს სასწავლო ნივთებს;
  • მოაქვს საჭირო ნივთები;
  • იცავს დროის ლიმიტს ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

რესურსები