უცხ.დ.IV.15.

მოსწავლეს შეუძლია უცხო და მშობლიური კულტურულ და  სოციოკულტურული გარემოს ერთმანეთთან შედარება. 

ინდიკატორები

  • პოულობს სოციოკულტურულ კონტექსტებში (მაგ., დღესასწაულები, სკოლა, გართობა, ოჯახი და სხვა) გამოვლენილ კონკრეტულ მსგავსებებსა და განსხვავებებს.

რესურსები