უცხ.დ.IV.14.

მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან.

ინდიკატორები

  • აკვირდება და ამოიცნობს ილუსტრაციებში/ტექსტებში ასახულ კულტურის, სოციოკულტურის რეალიებს.

რესურსები