უცხ.დ.IV.13.

მოსწავლეს შეუძლია საკომპენსაციო საშუალებების გამოყენება.

ინდიკატორები

  • ენობრივი დეფიციტის შემთხვევაში მიმართავს სხვადასხვა არავერბალურ საშუალებას (მაგ., მიმიკას, ჟესტიკულაციას, მითითებას);
  • ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან (მშობლიურ ენაზე).

რესურსები