უცხ.დ.III.5.

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის ტექსტების გაშიფრვა-წაკითხვა.

ინდიკატორები

  • გამართულად კითხულობს ნაცნობ წინადადებებს;
  • ტექსტში პოულობს და კითხულობს მასწავლებლის მიერ მითითებულ ადგილს;
  • თავიდან ბოლომდე დამოუკიდებლად კითხულობს შესწავლილ ტექსტებს.

რესურსები