უცხ.დ.III.3.

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი ილუსტრირებული აღწერითი/ნარატიული ხასიათის ტექსტების გაგება.

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს აღწერილი ნიშან-თვისებების მიხედვით (მაგ., მაღალი, დაბალი, მოკლე, გრძელი, ყვითელი) და მიუთითებს/აფერადებს/შემოხაზავს მას;
  • ამოიცნობს და მიუთითებს მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., მაგიდის ქვეშ, მანქანის წინ/უკან);
  • ამოიცნობს კონკრეტულ მოქმედებებს და განასახიერებს ან მიუთითებს მათ სურათზე (ცეკვავს, დარბის, დახტის, დაფრინავს, ცურავს და სხვა);
  • აკავშირებს მოქმედებებს პერსონაჟებთან;
  • ამოიცნობს მოქმედებათა თანამიმდევრობას.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები