უცხ.დ.III.14.

მოსწავლე აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში.

ინდიკატორები

  • ცდილობს დასმული ამოცანების გადაჭრას;
  • მიუთითებს ზოგიერთი ნაკლის გამოსწორების შესაძლო გზებს (მაგ., როგორ მოიქცეს, რომ აღარ დარჩეს შინ სასწავლო ნივთები) და ცდილობს მათ გამოსწორებას;
  • ხვდება და აღნიშნავს საკუთარ შეცდომებს;
  • სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როდესაც სიძნელეებს აწყდება;
  • ცდილობს, შეავსოს თვითშეფასების მარტივი სქემები.

რესურსები