უცხ.დ.III.13.

მოსწავლეს შეუძლია სასწავლო საქმიანობის ორგანიზება.

ინდიკატორები

  • იწერს დავალებებს (მშობლიურ ენაზე) და ასრულებს მათ;
  • უვლის და აწესრიგებს სასწავლო ნივთებს;
  • მოაქვს საჭირო ნივთები;
  • ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას;
  • ცდილობს, დაიცვას დროის ლიმიტი ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

რესურსები