უცხ.დ.III.12.

მოსწავლეს შეუძლია ინფორმაციის ამოცნობა კულტურის სფეროდან, უცხო და მშობლიური სოციოკულტურული გარემოს ერთმანეთთან შედარება.

ინდიკატორები

  • აკვირდება და ამოიცნობს სასწავლო მასალაში მოცემულ კულტურის, სოციოკულტურის რეალიებს (მაგ., სადღესასწაულო ზნე-ჩვეულება, კნინობითი ფორმები, ჟესტიკულაცია და სხვა);
  • პოულობს სასწავლო მასალაში გამოვლენილ კონკრეტულ მსგავსებებსა და განსხვავებებს (მაგ., ზღაპრის პერსონაჟთა სახელებ, მოზარდის დღის რეჟიმ, სკოლის შენობა და სხვა).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები