უცხ.დ.III.10.

მოსწავლეს შეუძლია ტექსტების ზეპირად თქმა და ლექსიკური ცოდნის გამოვლენა.

ინდიკატორები

  • ზეპირად კითხულობს ლექსებს, გათვლებს და ასრულებს სიმღერებს;
  • ზეპირად გაითამაშებს მარტივ დიალოგებსა და სცენებს;
  • იმეორებს მასწავლებლის მიერ წარმოთქმულ ბგერებს, სიტყვებს, მოკლე ფრაზებს, ენის გასატეხებს;
  • ტექსტების წარმოთქმისას იცავს შესაბამის ინტონაციას, მახვილებს, რიტმულ სეგმენტებს;
  • ადეკვატურად უსადაგებს არავერბალურ მეტყველებას ტექსტის შინაარსს (ინტონაციას, მიმიკას, ჟესტიკულაციას, რიტმულ მოძრაობებს);
  • ასახელებს ლექსიკურ ერთეულებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები