უცხ.დ.II.7.

მოსწავლეს შეუძლია სიტყვების, წინადადებების წერა.

ინდიკატორები

  • ასოებს წერს წესების დაცვით (სტრიქონზე განლაგება, ზომა, მოხაზვის მიმართულება);
  • ავსებს გაკვეთილების ცხრილს, დღის განრიგს, ანკეტას პირადი მონაცემებით;
  • მოდელის მიხედვით წერს ღია ბარათს;
  • ავსებს ნაკლულ ტექსტს საჭირო ინფორმაციით (გამოტოვებული სიტყვებით).
  • ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადაიწერს სიტყვებს, მოკლე წინადადებებს.

რესურსები