უცხ.დ.II.5.

მოსწავლეს შეუძლია სიტყვების, წინადადებების გაშიფრვა-წაკითხვა.

ინდიკატორები

  • დამახსოვრებულ სიტყვებში ამოიცნობს ასოებს/ასოთშენაერთებს და აკავშირებს მათ შესაბამის ბგერებთან;
  • დამახსოვრებულ სიტყვებზე დაყრდნობით აანალიზებს სხვა სიტყვებს, ამოიცნობს მათში ანალოგიურ ასოებს/ასოთშენაერთებს და აკავშირებს შესაბამის ბგერებთან;
  • შიფრავს და ხმამაღლა კითხულობს სიტყვებს, მოკლე წინადადებებს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები