უცხ.დ.II.13.

მოსწავლე აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში.

ინდიკატორები

  • ცდილობს დასმული ამოცანების გადაჭრას;
  • მიუთითებს ზოგიერთი ნაკლის გამოსწორების შესაძლო გზებს (მაგ., როგორ მოიქცეს, რომ აღარ დარჩეს შინ სასწავლო ნივთები) და ცდილობს მათ გამოსწორებას;
  • ხვდება და აღნიშნავს საკუთარ შეცდომებს;
  • ქმნის რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., ბარათს, ლოტოს, ნახატს, კოლოფს და სხვა);
  • სვამს შეკითხვებს და ითხოვს დახმარებას, როდესაც სიძნელეებს აწყდება.

რესურსები