უცხ.დ.II.1.

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებებისა და სავარჯიშოს უმარტივესი ინსტრუქციების გაგება.

ინდიკატორები

  • სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (მაგ., ადექი, დაჯექი, მოდი დაფასთან, გადაშალე წიგნი და სხვა);
  • ასრულებს მასწავლებლის ინსტრუქციებს.

რესურსები