უცხ.დ.I.7.

მოსწავლეს შეუძლია ასოების, სიტყვების წერა. 

ინდიკატორები

  • აღწერს კონკრეტული ასოს ზედა/ქვედა/შუა ნაწილებს (მაგ., სად არის სწორი ხაზი, რგოლი, რკალი; საით მრგვალდება რკალი; რამდენი რკალია და ა.შ.);
  • ხელის სწორი მოძრაობით გამოსახავს ნაცნობი ასოს ფორმას;
  • ხელის სწორი მოძრაობით რვეულში გამოწერს ანბანის მთავრულ და არამთავრულ ასოებს;
  • იცავს ბადეში ასოს ჩაწერის წესებს (სტრიქონზე განლაგება, ზომა და მოხაზვის მიმართულება);
  • ნაწერიდან ან ნაბეჭდი წყაროდან გადმოწერს იმ სიტყვებს, რომელთა ასო-ბგერების ურთიერთშესაბამისობაც შესწავლილი აქვს.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები