უცხ.დ.I.2.

მოსწავლე შეუძლია მოსმენილი ილუსტრირებული მინიდიალოგების/მონოლოგების გაგება.

ინდიკატორები

  • ხმის ტემბრით ამოიცნობს პერსონაჟებს;
  • რეპლიკებს აკავშირებს პერსონაჟებთან;
  • ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს უკავშირებს ილუსტრირებულ პერსონაჟთა გამომეტყველებას;
  • ამოიცნობს ნასწავლ სიტყვებს და მათზე დაყრდნობით რეპლიკებსა და წინადადებებს აკავშირებს შესაბამის ილუსტრაციასთან.

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები