უცხ.დ.I.13.

მოსწავლე აქტიურადაა ჩაბმული სასწავლო პროცესში.

ინდიკატორები

  • ცდილობს დასმული ამოცანების გადაჭრას;
  • ქმნის რესურსებს და იყენებს მათ (მაგ., ბარათს, ლოტოს, ნახატს, კოლოფს და სხვა)

რესურსები