უცხ.დ.I.10.

მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაშ მონაწილეობის მიღება.

ინდიკატორები

  • თითო სიტყვით პასუხობს მარტივ კითხვებს ან რეაგირებს მათზე არავერბალური საშუალებებით (მაგ., ეს ბურთი რა ფერისაა? – წითელი; სად არის მანქანა? – მიუთითებს შესაბამის ნახატს).

რესურსები

სარეკომენდაციო აქტივობები