უსაფ.XII.5.

XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საგანგებო ვითარებაში სხეულის დაზიანებებისას შესაბამისი  გადაუდებელი ექიმამდელი დახმარების წესების გამოყენება

ინდიკატორები

  • აღწერს ადამიანის დაზიანების ძირითად სახეებს კონკრეტული საგანგებო სიტუაციის შესაბამისად;
  • აღწერს ადამიანის დაზიანების სახის ამოსაცნობ ნიშნებს და შესაბამისი გადაუდებელი დახმარების მოქმედებებს;
  • იცავს კონკრეტული დაზიანების შემთხვევაში აღმოსაჩენი გადაუდებელი ექიმამდელი დახმარების მოქმედებათა თანმიმდევრობასა და პირობებს.

რესურსები