უსაფ.XII.2.

XII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საბრძოლო საშუალებებით გამოწვეული საფრთხეების დროს ქცევის წესების გამოყენება

ინდიკატორები

  • თანამედროვე საბრძოლო საშუალებებს შეუსაბამებს მათგან გამომდინარე საფრთხეებს;
  • აღწერს კონკრეტული საბრძოლო საშუალების მოქმედებისას უსაფრთხოების დაცვის წესებს.

რესურსები