უსაფ.VIII.2.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  აღწეროს თვითგადარჩენის მოქმედებები  და  შესაბამისი ღონისძიებები

ინდიკატორები

  • კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად ასახელებს ადამიანის თვითგადარჩენის აუცილებელ ღონისძიებებს;
  • კონკრეტული სიტუაციის შესაბამისად თანმიმდევრობით ჩამოთვლის ადამიანის თვითგადარჩენის მოქმედებებს.

რესურსები