უსაფ. IV. 3.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია აღწეროს უჩვეულო ვითარებაში უსაფრთხო ქცევის საფუძვლები

ინდიკატორები

  • ასახელებს უცნობ გარემოში გადაადგილებისა თუ ცხოვრებისათვის შესაძლო საფრთხეებს;
  • კონკრეტული გარემოს  შესაბამისად აღწერს უსაფრთხოდ ქცევის წესებს.

 

რესურსები