უსაფ. IV. 1.

IV კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გამოიყენოს  უსაფრთხოდ მოძრაობის წესები

ინდიკატორები

  • ამოიცნობს საგზაო მოძრაობის წესებს;
  • კონკრეტულ ვითარებას შეუსაბამებს საგზაო მოძრაობის წესებს.

რესურსები