სპ.VII-IX.6.

VII კლასი, VIII კლასი, IX კლასი

სპორტულ აქტივობებში მონაწილეობის საფუძველზე მოსწავლეს აქვს უნარი გამოავლინოს ისეთი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი უნარ-ჩვევები, როგორებიცაა: მიზნის დასახვა, გადაწყვეტილების მიღება, მიზანდასახული მოქმედება, პრობლემის გადაჭრა, ადამიანებთან ურთიერთობა

ინდიკატორები

  • ხალისით მონაწილეობს სპორტის სხვადასხვა სახეობაში შეზღუდული ფიზიკური  უნარის  მქონე  თანატოლებთან, სხვა სქესის, უფროსი და უმცროსი ასაკის ბავშვებთან ერთად;
  • გუნდური თამაშებისას იცავს დისციპლინას, არეგულირებს საკუთარ ქცევებს და ემოციებს, არ ჰყვება პროვოკაციას;
  • ადეკვატურად აღიქვამს მოგებას და წაგებას, ზომიერია  გრძნობათა გამოხატვისას;
  • მოქმედებს სხვებთან შეთანხმებულად საერთო სპორტული მიზნის მისაღწევად;
  • გულისხმიერად ეპყრობა სხვების მიერ შეთავაზებულ იდეებს, ცდილობს გამოთქვას საკუთარი მოსაზრება;
  • ისახავს მიზანს და ცდილობს ამ მიზნის განხორციელებას;
  • აქტიურად მონაწილეობს გარემოს დაცვაში, უვლის ნარგავებს, ზრუნავს ცხოველებზე;
  • ასაკით უმცროსებს უხსნის გარემოში ქცევის წესებს (ნაგვის დაყრა, ნარგავების დაზიანება, ცხოველების მოვლა);
  • სპორტული ლაშქრობების დროს ზრუნავს სუსტებსა და უმცროსებზე;
  • აქტიურად განიხილავს და აანალიზებს სპორტის სიახლეებს. 

რესურსები