სპ.VI.4.

VI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც აუმჯობესებს მის ჯანმრთელობას

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს პროგრამით გათვალისწინებულ ფიზიკურ აქტივობებში;
  • მონაწილეობას იღებს სხვადასხვა რანგის შეჯიბრებებში;
  • მონაწილეობას იღებს სპორტულ ლაშქრობებში;
  • რეგულარულად ასრულებს ფიზიკურ აქტივობებს, ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე;
  • ვარჯიშის ან ფიზიკური აქტივობის დროს იცავს უსაფრთხოების წესებს;
  • ამოწმებს საკუთარ მიღწევებს დროის გარკვეულ ინტერვალებში.

რესურსები