სპ.V.3.

V კლასი

მოსწავლეს შეუძლია  მონაწილეობა მიიღოს ფიზიკურ აქტივობებში, რომლებიც აუმჯობესებს მის ჯანმრთელობას

ინდიკატორები

  • მონაწილეობს პროგრამით გათვალისწინებულ ფიზიკურ აქტივობებში;
  • რეგულარულად ასრულებს ფიზიკურ ვარჯიშებს, ინდივიდუალური მიზნებიდან გამომდინარე;
  • ვარჯიშის ან ფიზიკური აქტივობის დროს იცავს უსაფრთხოების წესებს;
  • ამოწმებს საკუთარ მიღწევებს სასწავლო წლის განმავლობაში დროის გარკვეული ინტერვალებით.

რესურსები