ს.ნ. XI.6.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია სწორი რეაგირება სპეციალურ სიგნალებზე

ინდიკატორები

  • ცნობს და ასახელებს სპეციალურ სიგნალებს (მაგ., სახანძრო სიგნალს, სხვ.);
  • ასახელებს სწორი რეაგირების ფორმებს სპეციალურ სიგნალებზე;
  • ამოიცნობს მარეგულირებლის ჟესტებს და ასახელებს მასზე რეაგირების წესებს.

რესურსები