ს.ნ. XI.5.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს მძღოლის ზოგადი უფლება-მოვალეობები

ინდიკატორები

  • ასახელებსდოკუმენტებს, რომლებიცთან უნდაჰქონდესმძღოლსმანქანისმართვისას;
  • განმარტავს მძღოლის უფლება-მოვალეობებს საგზაო პოლიციასთან ურთიერთობისას (მაგ., იცის,საგზაო მოძრაობის დარღვევის შემთხვევაში რა დოკუმენტაცია უნდა წარუდგინოს პოლიციელს, როგორ უნდა გაჩერდეს პოლიციის მოთხოვნაზე, მისთ.);
  • განმარტავს მძღოლის უფლება-მოვალეობებს ფეხით მოსიარულესთან ურთიერთობისას ( მაგ., რა შემთხვევებში უნდა დაუთმოს მას გზა, სხვ.);
  • მსჯელობს სატრანსპორტო საშუალების საექსპლუატაციოდ დაშვებისა და მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შესახებ.

რესურსები