ს.ნ. XI.4.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია გააცნობიეროს მოძრაობის წესები ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნების გათვალისწინებით

ინდიკატორები

  • ცნობს და ასახელებს ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მონიშვნების დანიშნულებას;
  • ასახელებს, რა ადგილებზე არის აუცილებელი ჰორიზონტალური/ვერტიკალური მონიშვნები.

რესურსები