ს.ნ. XI.3.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია საგზაო ნიშნების სხვადასხვა ჯგუფის განსხვავება და მათი მნიშვნელობის გაცნობიერება

ინდიკატორები

  • ცნობს და განასხვავებს საგზაო ნიშნების ჯგუფებს ფერის, ფორმისა და დანიშნულების მიხედვით;
  • ასახელებს კონკრეტული ვითარების შესაბამის საგზაო მოძრაობის წესებს (მაგ., განმარტავს, თუ რატომ არის წარმოდგენილი რომელიმე აკრძალვის ნიშანი ამა თუ იმ ადგილას);
  • განალაგებს საგზაო ნიშნებს საგზაო მოდელზე მოძრაობის რეგულირების მიზნით. 

რესურსები