ს.ნ. XI.1.

XI კლასი

მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების კონვენციების არსებობის აუცილებლობა

ინდიკატორები

  • მიმოიხილავს კონვენციის შემუშავების ისტორიას;
  • მსჯელობს საგზაო ნიშნების უნიფიცირების აუცილებლობის შესახებ.

 

რესურსები