ს.გ.VIII.6.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია მიმართოს ინდივიდუალური და ჯგუფური მუშაობის სხვადასხვა სტრატეგიას. 

ინდიკატორები

  • მოიძიებს და აზუსტებს ინფორმაციას მომავალი პროექტის დასაგეგმად;
  • ანაწილებს გუნდში სამუშაოს/ფუნქციებს/მოვალეობებს;
  • ითვალისწინებს და იყენებს გუნდელის/ების შესაძლებლობებს (პოტენციალს);
  • ეხმარება კლასელებს შემოქმედებითი და საორგანიზაციო  სიძნელეების გადალახვაში;
  • ეხმარება სხვებს კონკრეტული ამოცანის შესრულებაში და საჭიროების შემთხვევაში მათგან ითხოვს დახმარებას.

რესურსები