ს.გ.VIII.10.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია ამოიცნოს და შეადაროს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქისა და კულტურის ხელოვნების ნიმუშები.  

ინდიკატორები

  • ადარებს ერთმანეთს სხვადასხვა ეპოქისა და კულტურის ხელოვნების ნიმუშებს და მსჯელობს მათ საერთო და განმასხვავებელ ნიშნებზე;
  • ადარებს ერთმანეთს რეალისტურ და პირობით გამოსახულებებს;
  • მსჯელობს, თუ როგორ იცვლებოდა სახვითი ხელოვნება (თემატიკა, სტილი, ტექნოლოგია, პროცედურა) დროსთან ერთად;
  • ადარებს ერთმანეთს ერთი კულტურის ცნობილ ძეგლებს.

რესურსები