ს.გ.VIII.1.

VIII კლასი

მოსწავლეს შეუძლია შემოქმედებითად გამოიყენოს სახვითი  ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების ცოდნა კონკრეტული პრობლემის გადასაჭრელად ნამუშევრის შექმნისას. 

ინდიკატორები

  • იყენებს ფერის  გრადაციას, სხვადასხვა ტონალობას ნამუშევარში  მოცულობის, სივრცის გადმოსაცემად;
  • ქმნის დეკორატიულ ნამუშევარს გრაფიკული ხერხებით (მაგ. კონტურით, ხაზით, შტრიხით);
  • ქმნის სტილიზებულ მხატვრულ სახეებს;
  • მიზანმიმართულად იყენებს კონტრასტულ და მონათესავე  ფერებს;
  • იყენებს ეფექტებს  ასოციაციებისა და გრძნობების გადმოსაცემად.

რესურსები